Skolens kultur

header-stripes-illustration

Værdier

Alle skoler er forpligtet på at have et værdiregelsæt. Jeres værdiregelsæt fungerer som pejlemærke for, hvad I anser som god adfærd på skolen, og det sætter retning for den måde, I på skolen arbejder med at skabe et trygt og inkluderende læringsmiljø for alle elever.

SSF-undervisningens fokus på værdier om mangfoldighed, ligeværd, elevdeltagelse, sundhed og trivsel må nødvendigvis afspejles i skolens værdier og retningslinjer, hvis eleverne skal opleve helhed og sammenhæng mellem det, I arbejder med i undervisningen, og det de møder i skolens undervisningsmiljø i og uden for klassen.

Derfor har jeres skoles værdier, og den måde I arbejder med at realisere værdierne på i skolens praksis, betydning for jeres arbejde med SSF i den enkelte klasse.

Kriterier og redskaber

Et læringsmiljø præget af ligeværd, mangfoldighed og tryghed for alle elever er kendetegnet ved, at alle elever føler sig set, mødt og anerkendt uanset køn, krop, seksualitet, familieliv, etnicitet, hudfarve og religion. Det betyder, at I kontinuerligt bestræber jer på at have et kritisk og helhedsorienteret fokus på, om I som skole anerkender mangfoldighed og ligeværd.

Redskaber

Et trygt og mangfoldigt læringsrum

Et bredt og positivt sundhedssyn betyder, at skolens arbejde med elevernes sundhed har fokus på elevernes trivsel og livskvalitet, og at I som skole har blik for at ændre på de faktorer på skolen, der påvirker elevernes sundhed og trivsel. Det betyder også, at I inddrager eleverne i at undersøge og ændre på faktorer, der påvirker deres sundhed og trivsel.

Redskaber

Det brede, positive sundhedssyn i praksis 

Når I systematisk inddrager børn og unges perspektiver i tilrettelæggelsen af skolens hverdag og undervisning, tager I afsæt i et børnesyn, hvor børn ses som eksperter i deres eget liv og hverdag. Og når I kontinuerligt skaber rammer og forudsætninger for, at skolens elever kan deltage aktivt i at fremme sundhed og trivsel for alle elever, tager I både afsæt i folkeskolens formålsparagraf og SSF’s formål.

Redskaber

Skema til undersøgelse af elevernes perspektiv

læringsmiljø

Skolens læringsmiljø har stor betydning for SSF-undervisningens praksis og arbejdet med at opfylde formålet med SSF. Hvis undervisningen i SSF skal bidrage til at fremme ligeværd og styrke elevernes viden om rettigheder og mangfoldighed, er det afgørende, at skolens samlede læringsmiljø også afspejler værdier om ligeværd og anerkendelse af rettigheder, så skolen opleves som et anerkendende, inkluderende og trygt sted for alle elever. Det stiller krav til skolens fysiske rammer, det sociale miljø og den måde, hvorpå skolen kommunikerer til forældre og den øvrige omverden.

Kriterier og redskaber

At vise mangfoldighed i forhold til krop, køn, seksualitet og familieformer betyder, at I kontinuerligt har fokus på, at alle elever ser sig selv og deres eget liv repræsenteret i skolens fysiske læringsmiljø og i de undervisningsmaterialer, I benytter i skolens undervisning.

Redskaber

Dialogøvelse – Et trygt og mangfoldigt læringsmiljø

Alle har ret til at føle sig trygge i skolen. For jer som skole betyder det, at I skal have et systematisk fokus på, hvordan I forebygger mobning, diskrimination og krænkelser, hvordan I fremmer ligeværd og trygge relationer, og hvordan I håndterer mobning, diskrimination og krænkelser, hvis de opstår.

Redskaber

Dialogøvelse – Et trygt og mangfoldigt læringsmiljø

En kommunikation, der afspejler mangfoldighed i forhold til krop, køn og familieformer,
betyder, at I på skrift og i billeder viser en bred repræsentation af kropsformer,
kønsudtryk, og familieformer. Det betyder også, at I kontinuerligt bestræber jer på at sikre,
at elever og familier, der ikke lever op til de gængse normer og idealer for krop, køn og
familieformer, ser sig repræsenteret i skolens kommunikation

Redskaber

Dialogøvelse – Et trygt og mangfoldigt læringsmiljø

Jeres skoles værdier og retningslinjer for god adfærd sætter rammerne for skolens kultur, sprog og adfærd i relation til køn, krop, seksualitet og familieliv, og den måde, retningslinjerne kommer til udtryk på, udgør en væsentlig del af jeres elevers læring omkring disse temaer.

For at understøtte SSF’s rettighedsbaserede og mangfoldige tilgang til køn, krop, seksualitet og familieliv er det derfor væsentlig, at I arbejder med kulturen og den tone og jargon, der kan være både eleverne imellem og blandt de voksne.

Det drejer sig i særlig grad om at understøtte fælles retningslinjer og tilgange til håndtering af handlinger og ytringer, som kan virke stigmatiserende og nedgørende, og det drejer sig om, at I som voksne løbende forholder jer til, om I ubevidst selv er med til at producere eller reproducere normer i forhold til køn, krop, seksualitet og familie, som kan have betydning for jeres elevers trivsel og læring.

Kriterier og redskaber

Nedgørende sprog og handlinger er stigmatiserende måder at omtale, tale til eller behandle andre mennesker på. I kan bruge skolens regler og retningslinjer til at skabe en kultur, hvor nedgørende og stigmatiserende sprog og handlinger ikke bliver tolereret, og til at understøtte en respektfuld omgangsform, hvor alle elever kan føle sig trygge og anerkendte.

Redskaber

Refleksion om retningslinjer for sprogbrug og omgangsformer

Nedgørende og stigmatiserende sprog og handlinger skal altid håndteres – også når de er en del af en jargon eller humor; eller når sproget ifølge eleverne kun er ”for sjov”. Det giver trygge rammer for eleverne, når de oplever, at nedsættende sprog ikke tolereres. Samtidig er det vigtigt, at nedsættende sprog håndteres på en måde, der ikke udstiller eller nedgør nogen.

Redskaber

Håndtering af nedgørende sprog og handlinger

Den måde, I som voksne på skolen bruger sproget på, og den måde, I taler om køn, krop, seksualitet og familieliv på, har stor betydning for, om alle elever føler sig anerkendt og inkluderet. Jeres egne normer om køn, krop, seksualitet og familieliv og den måde, disse normer bevidst og ubevidst kommer til udtryk på i jeres sprog og handling, kan også have betydning for såvel elevernes trivsel som deres måde at forstå køn, krop og seksualitet på. Derfor har det betydning for elevernes trivsel og fællesskab, at I kontinuerligt forholder jer til og reflekterer over, hvordan vi selv taler om køn, krop og seksualitet på en inkluderende måde.

Redskaber

Dialogredskab om kønsbevidst pædagogik fra Børns Vilkår