Litteratur

Baggrundsviden
header-stripes-illustration

Litteratur til SSF

På siden findes et udvalg af bøger og materialer, som er relevante i dit arbejde med SSF, hvad enten du er leder, lærer, sundhedsplejerske eller studerende.

Fagbøger

Seksualitet, skole og samfund

Seksualitet, skole og samfund sætter fokus på seksualundervisningens muligheder og udfordringer, ligesom dens potentialer for kritisk dannelse, social retfærdighed, trivsel, mangfoldighed, inklusion og demokrati undersøges nærmere. Både set fra det enkelte klasseværelse og fra skolen som læringsmiljø, arbejdsplads og samfundsinstitution.

 

Seksualitet, skole og samfund sætter fokus på seksualundervisningens muligheder og udfordringer, ligesom dens potentialer for kritisk dannelse, social retfærdighed, trivsel, mangfoldighed, inklusion og demokrati undersøges nærmere. Både set fra det enkelte klasseværelse og fra skolen som læringsmiljø, arbejdsplads og samfundsinstitution.

Børn og unge vokser i dag op i samfund karakteriseret ved kompleksitet og pluralisering, og dette rejser en række udfordringer relateret til deres seksuelle sundhed, generelle trivsel og demokratiske dannelse. Skolernes obligatoriske seksualundervisning kan på denne baggrund siges at være vigtigere end nogensinde før, men alligevel forekommer emnet både klemt og glemt i en skolehverdag, hvor de færreste lærere og pædagoger er særligt uddannede til at varetage undervisning om seksualitet, køn, krop og følelser. Denne bogs primære ærinde er at bidrage til udviklingen af seksualundervisningens faglighed og didaktik, og i det indledende kapitel slår vi tonen an og præsenterer en række af de temaer, teorier og pædagogiske handlemuligheder, som udfoldes yderligere i bogens øvrige kapitler.

Kønsbevidst pædagogik

Køn er ikke bare biologi, men også kultur og vaner, som vi selv skaber. Ikke mindst i skolen. Derfor må vi undgå at komme børn og deres køn i kasser og i stedet udfordre påstande om, at skolen er for piger, eller at drengene er problemet. Det kan lærere gøre i undervisningen ved hjælp af kønsbevidst pædagogik. 

Kort og godt om LGBT+

Hvad er LGBT+ og det seksuelle alfabet? Hvad er forskellen på seksuel orientering og kønsidentitet? Og hvordan kan man forstå og definere køn på en måde, der også rummer de mennesker, der ser sig som noget andet end mand eller kvinde, han eller hun?

KORT & GODT OM LGBT+ giver konkret viden om LGBT+, hvad de enkelte bogstaver står for, og hvor mangfoldigt køn og køns­forståelse, kønsidentitet og seksuel orientering i virkeligheden er.

Du kan også læse om minoritetsstress, regnbuefamilier og om udfordringer på arbejdspladsen, livet for unge LGBT+-personer og om LGBT+ og religion. Endelig er der gode råd til, hvordan pårørende og fagpersoner bedst kan støtte LGBT+-personer.

Bogen henvender sig til alle, der vil vide mere om seksualitetens og kønnenes mangfoldighed. Den er oplysende læsning for pårørende og for alle faggrupper, der arbejder med mennesker. Bogen er også til dem, der er undersøgende i forhold til køn og seksualitet.

Køn, seksualitet og mangfoldighed

Bogen diskuterer en række af de opbrudstendenser, som udfordrer såvel den pædagogiske praksis som de traditionelle, dominerende eller kulturelt selvfølgelige omgangsformer, der er knyttet til køn, familie og seksualitet. Gennem ny viden og aktuelle observationer peger bogen på muligheder og nye veje til at håndtere og understøtte ligestilling og mangfoldighed i den pædagogiske praksis.

I den 2. udgave af bogen er nye kapitler kommet til, og alle tidligere kapitler er gennemskrevet med henblik på at integrere ny viden, nye forskningsrapporter, nye tiltag på lovgivningsområdet og ikke mindst nye samfundstendenser, bl. a. # MeToo-bevægelsen.

Normkritik i pædagogisk praksis

Normkritik i pædagogisk praksis klæder pædagogstuderende på til at blive bevidste om og udfordre de stereotype forestillinger og fortællinger, der knytter sig til både køn, race, seksualitet og handicap. Bogen er desuden relevant for uddannede pædagoger, der ønsker at arbejde mere normbevidst med deres praksis. Der er tre centrale dele i bogen, som indeholder teori og praksiseksempler samt forslag til refleksion og handling:Del 1   Centrale begreber i pædagogisk arbejde med normkritik Del 2   Normkritik i pædagogisk praksis Del 3   Erfaringer med udviklingen af normkritiske miljøer  Normkritik i pædagogisk praksis indeholder bidrag fra undervisere, forskere og praktikere, der tilsammen sikrer en grundig udfoldelse af det normkritiske arbejdes mange facetter. Den er praksisnær og skrevet i et let tilgængeligt sprog i alle dens dele.

LGBTQ+ i skolen

Der er i disse år et stort fokus på spørgsmål relateret til køn og LGBTQ+, og køn og seksualitet fylder meget i unge menneskers liv. Samtidig er det også et ærgerligt faktum, at LGBTQ+-elever i høj grad mistrives i skolen, og for mange LGBTQ+-unge er skolen et utrygt sted. Derfor er fokus i denne bog særligt på at støtte lærere i deres hverdag med LGBTQ+-elever.

Som lærer eller pædagog kan man dog hurtigt opleve, at børn og unge har viden om og taler om ting, man ikke kender til. Og selvom intentionen om at oplyse eleverne om den mangfoldighed, der er i køn og seksualitet, er til stede, kan mange være i tvivl om, hvordan de skal gribe det an.

LGBTQ+ i skolen kan du som lærer, lærerstuderende eller skolepædagog finde viden, inspiration, konkrete eksempler og forløb, der skal gøre det så tilgængeligt som muligt at tænke køn og seksualitet ind i skolens hverdag. Bogen er tænkt som en brugsbog om praksis til praksis.

Sigtet med bogen er at bringe flere perspektiver til en fortsat refleksion over køn, seksualitet og normer i skolen – og ikke mindst bidrage til, at der opstår nye tanker, undervisning og dialog rundt omkring på skolerne.

dokumenter, Artikler, værktøjer mv.

Sexuality Education in European Union​

Den europæiske kommissions rapport opridser de internationale standarder og aftaler, som relaterer sig til seksualundervisning inden for Den Europæiske Union. Den peger også på de forskellige måder seksualundervisning udmøntes i forskellige EU-medlemslande, herunder Danmark.
Rapporten er på engelsk.

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/5724b7d8-764f-11eb-9ac9-01aa75ed71a1

Handlekompetence i skolen - faktadokument

Børn og unges handlekompetence i forhold til egen sundhed er en forudsætning for deres helbred livet igennem, for bæredygtig udvikling, og for samfundsvækst. Handlekompetence er en afgørende faktor i forhold til helbred, en betydelig faktor i forhold til at mindske ulighed i sundhed, og en nøglestrategi i forhold til at fremme børn og unges selvstændiggørelse, selvværd og selvtillid. Derfor bør sundhedsfremme og handlekompetence indgå tidligt i skolen, og her er både elevernes og lærernes handlekompetence lige vigtig.

 

Formålet med dette SHE faktadokument er at give et overblik over den nuværende evidens i forhold til handlekompetence, med særligt fokus på skoler, elever og uddannelsesprofessionelle (herunder lærere, skoleledere og skoleansatte). Hensigten er at inspirere professionelle og organisationer, som arbejder i- og med skoler om, hvordan handlekompetence kan fremmes på individuelt og organisatorisk plan, inden for rammerne af Den sundhedsfremmende skole.
Dette faktadokument om handlekompetence i skoler baserer sig på et hurtigt narrativt review.  

https://www.schoolsforhealth.org/resources/materials-and-tools/factsheets

Skoletrivsel

Skoletrivsel er et felt, som er på agendaen i grundskolen. Udarbejdelse af strategier er afgørende og kan blive til med afsæt i forskellige værktøjer. Her er et strategisk værktøj, som indeholder generelle metoder til at arbejde med screening og handleplaner, som fx kan forbindes til og bruges ifm. handleplaner relateret til SSF.

https://www.skoletrivselforalle.dk/

 

WHO Standards for Sexuality Education in Europe

Det regionale kontor for WHO Europa og BZgA (Bundeszentrale für Gesundheitliche Aufklärung) har publikationen ‘Standarder for seksualundervisning i Europa – en ramme for politikere, undervisnings- og sundhedsmyndigheder og specialister’.

 

Dette dokument har til hensigt at bidrage til introduktionen af en holistisk seksualundervisning. Holistisk seksualundervisning giver børn og unge upartisk og videnskabelig korrekt information om alle aspekter af seksualitet, og på samme tid hjælper tilgangen dem med at udvikle færdigheder, så de kan handle ud fra informationen. Dermed bidrager den til udvikling af respektfulde, open-mindede holdninger og hjælper med at opbygge retfærdige samfund.

https://www.bzga-whocc.de/fileadmin/user_upload/BZgA_Standards_English.pdfSundhedsfremmende skole

Redskabet kan bruges ifm. at skabe en sundhedsfremmende skole, hvor I vil vurdere skolens nuværende politikker og praksisser relateret til sundhedsfremme for at bestemme skolefællesskabets behov og prioriteter.

SHE-værktøjet til hurtig vurdering er udviklet til at hjælpe med denne vurdering. SHE-værktøjet består af en række spørgsmål relateret til hele skolens indsats. Når I, som arbejder strategisk med emnet, besvarer spørgsmålene, kan det være en hjælp til at identificere, hvad skolen allerede gør godt, hvilke områder der kan forbedres, og hvad gruppen ønsker at fokusere på i den sundhedsfremmende skole.

https://www.schoolsforhealth.org/resources/materials-and-tools/how-be-health-promoting-school/rapid-assessment-tool/da

Læring om sundhed og sundhedsfremme i skolen

Materialet til lærere (2021) er på engelsk og taler ind i de mål, der er i publikationen faktadokument 6 (der skal meget gerne dybdelinkes til selve filen) , som handler om arbejdet med aspekter af børn og unges sundhed og trivsel. Den første del af materialet rummer en introduktion, den anden læringsressourcer, som taler ind i emner som fx mental sundhed, lighed mellem kønnene og seksualundervisning, og den tredje giver pædagogiske forslag til materialet, som kan blive brugt og tilpasset målgruppen. 

 

Materialet (2019) er på dansk.Materialet er inddelt i tre kapitler: (i) Udvalgte nøglebegreber, (ii) Deltagende processer og læringsudbytte, og (iii) Eksempler på undervisningsaktiviteter. Materialet er udviklet med henblik på at hjælpe lærere og pædagoger med at fremme læringen af ”viden og kompetencer, som sætter elever i stand til at være handlekraftige i forhold til sundhed, velvære og uddannelsesmæssige færdigheder” (SHE).

https://www.schoolsforhealth.org/sites/default/files/material-for-teachers-2019-danish.pdf
Mine favoritter

Online Kommunikation

Målgruppe

Fag

Type

Tema

Del favoritter på mail

Tag dine favoritter med dig. Send dine favoritmaterialer til din mail eller en kollega.

Introfilm

Guide til siden