Litteratur

Baggrundsviden
header-stripes-illustration

Litteratur til SSF​

På siden findes et udvalg af bøger og materialer, som er relevante i dit arbejde med SSF, hvad enten du er leder, lærer, sundhedsplejerske eller studerende.

Seksualitet, skole og samfund

Seksualitet, skole og samfund sætter fokus på seksualundervisningens muligheder og udfordringer, ligesom dens potentialer for kritisk dannelse, social retfærdighed, trivsel, mangfoldighed, inklusion og demokrati undersøges nærmere. Både set fra det enkelte klasseværelse og fra skolen som læringsmiljø, arbejdsplads og samfundsinstitution.

Seksualitet, skole og samfund sætter fokus på seksualundervisningens muligheder og udfordringer, ligesom dens potentialer for kritisk dannelse, social retfærdighed, trivsel, mangfoldighed, inklusion og demokrati undersøges nærmere. Både set fra det enkelte klasseværelse og fra skolen som læringsmiljø, arbejdsplads og samfundsinstitution.

Børn og unge vokser i dag op i samfund karakteriseret ved kompleksitet og pluralisering, og dette rejser en række udfordringer relateret til deres seksuelle sundhed, generelle trivsel og demokratiske dannelse. Skolernes obligatoriske seksualundervisning kan på denne baggrund siges at være vigtigere end nogensinde før, men alligevel forekommer emnet både klemt og glemt i en skolehverdag, hvor de færreste lærere og pædagoger er særligt uddannede til at varetage undervisning om seksualitet, køn, krop og følelser. Denne bogs primære ærinde er at bidrage til udviklingen af seksualundervisningens faglighed og didaktik, og i det indledende kapitel slår vi tonen an og præsenterer en række af de temaer, teorier og pædagogiske handlemuligheder, som udfoldes yderligere i bogens øvrige kapitler.

Sundhedspædagogik og sundhedsfremme

Bjarne Bruun Jensen: Et sundhedspædagogisk perspektiv på sundhedsfremme og forebyggelse. Keith Tones: Værdier, ideologi og sundhedsfremme. Kari Kragh Blume Dahl: Sundhedspædagogik for ældre – mod nye horisonter. Jeanette Magne Jensen: Hverdagsliv og sundhedspædagogik. Ulla Pedersen: Vurdering af Story/Dialogue-metoden som evalueringsmetode inden for sundhedsfremme. Pär Nygren: Verdier og ideologier i profesjonelle handlingskompetanser. Karen Wistoft: Værdier og sundhedspædagogik. Anders Kruse Ljungdahl: Normer og normalisering – Georges Canguilhem i et sundhedspædagogisk perspektiv. Venka Simovska: Participation og læring for sundhedsfremme – et sociokulturelt perspektiv. Birgitte Justiniano: Krop, rum og læring : sundhed. Jette Benn: Mad, kost, ernæring – er det et fedt? Stig Broström: Trivsel, omsorg og læring i småbørnspædagogikken – på vej mod educare. Christina Klyhs Albeck: Social kapital som ressourceperspektiv på skolen. Jeppe Læssøe: Den sundhedsfremmende mediator. Lars-Henrik Schmidt: Om raskhedsfremme. Mark Dooris: Sundhedsfremmende settings : teori, politik og praksis. Fokus på evidens inden for sundhedsundervisning og sundhedsfremme

Kort og godt om LGBT+​

Hvad er LGBT+ og det seksuelle alfabet? Hvad er forskellen på seksuel orientering og kønsidentitet? Og hvordan kan man forstå og definere køn på en måde, der også rummer de mennesker, der ser sig som noget andet end mand eller kvinde, han eller hun?

KORT & GODT OM LGBT+ giver konkret viden om LGBT+, hvad de enkelte bogstaver står for, og hvor mangfoldigt køn og køns­forståelse, kønsidentitet og seksuel orientering i virkeligheden er.

Du kan også læse om minoritetsstress, regnbuefamilier og om udfordringer på arbejdspladsen, livet for unge LGBT+-personer og om LGBT+ og religion. Endelig er der gode råd til, hvordan pårørende og fagpersoner bedst kan støtte LGBT+-personer.

Bogen henvender sig til alle, der vil vide mere om seksualitetens og kønnenes mangfoldighed. Den er oplysende læsning for pårørende og for alle faggrupper, der arbejder med mennesker. Bogen er også til dem, der er undersøgende i forhold til køn og seksualitet.

Køn, seksualitet og mangfoldighed

Bogen diskuterer en række af de opbrudstendenser, som udfordrer såvel den pædagogiske praksis som de traditionelle, dominerende eller kulturelt selvfølgelige omgangsformer, der er knyttet til køn, familie og seksualitet. Gennem ny viden og aktuelle observationer peger bogen på muligheder og nye veje til at håndtere og understøtte ligestilling og mangfoldighed i den pædagogiske praksis.

I den 2. udgave af bogen er nye kapitler kommet til, og alle tidligere kapitler er gennemskrevet med henblik på at integrere ny viden, nye forskningsrapporter, nye tiltag på lovgivningsområdet og ikke mindst nye samfundstendenser, bl. a. # MeToo-bevægelsen.

Normkritik i pædagogisk praksis

Normkritik i pædagogisk praksis klæder pædagogstuderende på til at blive bevidste om og udfordre de stereotype forestillinger og fortællinger, der knytter sig til både køn, race, seksualitet og handicap. Bogen er desuden relevant for uddannede pædagoger, der ønsker at arbejde mere normbevidst med deres praksis. Der er tre centrale dele i bogen, som indeholder teori og praksiseksempler samt forslag til refleksion og handling:Del 1   Centrale begreber i pædagogisk arbejde med normkritik Del 2   Normkritik i pædagogisk praksis Del 3   Erfaringer med udviklingen af normkritiske miljøer  Normkritik i pædagogisk praksis indeholder bidrag fra undervisere, forskere og praktikere, der tilsammen sikrer en grundig udfoldelse af det normkritiske arbejdes mange facetter. Den er praksisnær og skrevet i et let tilgængeligt sprog i alle dens dele.

LGBTQ+ i skolen​

Der er i disse år et stort fokus på spørgsmål relateret til køn og LGBTQ+, og køn og seksualitet fylder meget i unge menneskers liv. Samtidig er det også et ærgerligt faktum, at LGBTQ+-elever i høj grad mistrives i skolen, og for mange LGBTQ+-unge er skolen et utrygt sted. Derfor er fokus i denne bog særligt på at støtte lærere i deres hverdag med LGBTQ+-elever.

Som lærer eller pædagog kan man dog hurtigt opleve, at børn og unge har viden om og taler om ting, man ikke kender til. Og selvom intentionen om at oplyse eleverne om den mangfoldighed, der er i køn og seksualitet, er til stede, kan mange være i tvivl om, hvordan de skal gribe det an.

LGBTQ+ i skolen kan du som lærer, lærerstuderende eller skolepædagog finde viden, inspiration, konkrete eksempler og forløb, der skal gøre det så tilgængeligt som muligt at tænke køn og seksualitet ind i skolens hverdag. Bogen er tænkt som en brugsbog om praksis til praksis.

Sigtet med bogen er at bringe flere perspektiver til en fortsat refleksion over køn, seksualitet og normer i skolen – og ikke mindst bidrage til, at der opstår nye tanker, undervisning og dialog rundt omkring på skolerne.

Køn og Identitet

I vores samfund deles mennesker traditionelt op i to grupper, henholdsvis mænd og kvinder. Men denne binære kønsforståelse debatteres og udfordres i disse år, og flere vælger at se på køn ud fra flere perspektiver. Udover det genitale (biologiske) køn kan man tale om det oplevede køn, det sociale køn og det samfundsskabte køn. Tanker om, at det enkelte individ blandt andet udvikler sin kønsidentitet i en form for vekselvirkning med kønsnormerne i samfundet, er interessant for skolen og rejser spørgsmål som: Hvad er køn, og hvordan er køn forbundet med identitet? I folkeskolen er køn og identitet relevante emner både som indhold i undervisningen og som noget, som vedrører og har betydning for alle deltagere i denne undervisning – noget, vi gør. Temanummeret vil belyse begreberne køn og identitet og komme med bud på, hvordan vi som skole kan favne de muligheder og udfordringer, som debatten og de nye perspektiver rejser.

 

I dette tidsskrift kan du læse følgende:

Tekla Canger: Kønsbevidst pædagogik – hvad, hvorfor og hvordan? 

Laura Østergaard Bussenius: Hunedderkopper og Håndkøbsdamer – et normkritisk blik på litteraturlæremidler

Dorthe Staunæs: Nærmere en kønsklog skole

Sanni Nimb og Ida Flörke: Køn og identitet i det danske sprog

Ann Elisabeth Knudsen: Hjernenes betydning for udvikling af køn og identitet

Line Anne Roien, Venka Simovska og Christian Graugaard: Seksualundervisning i grundskolen

Karin Cohr Lützen: Komoseksualitet og identitet

Kristina Malmer Rasmussen: Inklusion og eksklusion af drengene 

 

Udgivelsesår: 2022

Kønsbevidst pædagogik

Køn er ikke bare biologi, men også kultur og vaner, som vi selv skaber. Ikke mindst i skolen. Derfor må vi undgå at komme børn og deres køn i kasser og i stedet udfordre påstande om, at skolen er for piger, eller at drengene er problemet. Det kan lærere gøre i undervisningen ved hjælp af kønsbevidst pædagogik. 

dokumenter, Artikler, værktøjer mv.​

Sexuality Education in European Union​

Den europæiske kommissions rapport opridser de internationale standarder og aftaler, som relaterer sig til seksualundervisning inden for Den Europæiske Union. Den peger også på de forskellige måder seksualundervisning udmøntes i forskellige EU-medlemslande, herunder Danmark.
Rapporten er på engelsk.

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/5724b7d8-764f-11eb-9ac9-01aa75ed71a1

Handlekompetence i skolen - faktadokument​​

Børn og unges handlekompetence i forhold til egen sundhed er en forudsætning for deres helbred livet igennem, for bæredygtig udvikling, og for samfundsvækst. Handlekompetence er en afgørende faktor i forhold til helbred, en betydelig faktor i forhold til at mindske ulighed i sundhed, og en nøglestrategi i forhold til at fremme børn og unges selvstændiggørelse, selvværd og selvtillid. Derfor bør sundhedsfremme og handlekompetence indgå tidligt i skolen, og her er både elevernes og lærernes handlekompetence lige vigtig.

Formålet med dette SHE faktadokument er at give et overblik over den nuværende evidens i forhold til handlekompetence, med særligt fokus på skoler, elever og uddannelsesprofessionelle (herunder lærere, skoleledere og skoleansatte). Hensigten er at inspirere professionelle og organisationer, som arbejder i- og med skoler om, hvordan handlekompetence kan fremmes på individuelt og organisatorisk plan, inden for rammerne af Den sundhedsfremmende skole.
Dette faktadokument om handlekompetence i skoler baserer sig på et hurtigt narrativt review.  

https://www.schoolsforhealth.org/sites/default/files/editor/fact-sheets/factsheet-2020-danish1.pdf

Skoletrivsel

Skoletrivsel er et felt, som er på agendaen i grundskolen. Udarbejdelse af strategier er afgørende og kan blive til med afsæt i forskellige værktøjer. Her er et strategisk værktøj, som indeholder generelle metoder til at arbejde med screening og handleplaner, som fx kan forbindes til og bruges ifm. handleplaner relateret til SSF.

https://www.skoletrivselforalle.dk/

WHO Standards for Sexuality Education

Det regionale kontor for WHO Europa og BZgA (Bundeszentrale für Gesundheitliche Aufklärung) har publikationen ‘Standarder for seksualundervisning i Europa – en ramme for politikere, undervisnings- og sundhedsmyndigheder og specialister’.

Dette dokument har til hensigt at bidrage til introduktionen af en holistisk seksualundervisning. Holistisk seksualundervisning giver børn og unge upartisk og videnskabelig korrekt information om alle aspekter af seksualitet, og på samme tid hjælper tilgangen dem med at udvikle færdigheder, så de kan handle ud fra informationen. Dermed bidrager den til udvikling af respektfulde, open-mindede holdninger og hjælper med at opbygge retfærdige samfund.

https://www.bzga-whocc.de/fileadmin/user_upload/BZgA_Standards_English.pdf

Sundhedsfremmende skole

Redskabet kan bruges ifm. at skabe en sundhedsfremmende skole, hvor I vil vurdere skolens nuværende politikker og praksisser relateret til sundhedsfremme for at bestemme skolefællesskabets behov og prioriteter.

SHE-værktøjet til hurtig vurdering er udviklet til at hjælpe med denne vurdering. SHE-værktøjet består af en række spørgsmål relateret til hele skolens indsats. Når I, som arbejder strategisk med emnet, besvarer spørgsmålene, kan det være en hjælp til at identificere, hvad skolen allerede gør godt, hvilke områder der kan forbedres, og hvad gruppen ønsker at fokusere på i den sundhedsfremmende skole.

https://www.schoolsforhealth.org/resources/materials-and-tools/how-be-health-promoting-school/rapid-assessment-tool/da

Læring om sundhed og sundhedsfremme i skolen​​

Materialet til lærere (2021) er på engelsk og taler ind i de mål, der er i publikationen. faktadokument 6, som handler om arbejdet med aspekter af børn og unges sundhed og trivsel. Den første del af materialet rummer en introduktion, den anden læringsressourcer, som taler ind i emner som fx mental sundhed, lighed mellem kønnene og seksualundervisning, og den tredje giver pædagogiske forslag til materialet, som kan blive brugt og tilpasset målgruppen. 

Materialet (2019) er på dansk.Materialet er inddelt i tre kapitler: (i) Udvalgte nøglebegreber, (ii) Deltagende processer og læringsudbytte, og (iii) Eksempler på undervisningsaktiviteter. Materialet er udviklet med henblik på at hjælpe lærere og pædagoger med at fremme læringen af ”viden og kompetencer, som sætter elever i stand til at være handlekraftige i forhold til sundhed, velvære og uddannelsesmæssige færdigheder” (SHE).

https://www.schoolsforhealth.org/sites/default/files/material-for-teachers-2019-danish.pdf

Trivsel og tryghed for LGBT+-elever

Inspiration, vejledning og værktøjer til lærere, pædagogisk personale og ledelse i grundskoler og på ungdomsuddannelser.

Mange LGBT+-elever og børn af LGBT+-personer kan møde udfordringer i skolen. Som fagprofessionel kan det være svært at vide, hvordan man kan støtte LGBT+-elever.

Med dette projekt præsenterer DCUM viden, råd og værktøjer til at understøtte LGBT+-elevers trivsel.

https://dcum.dk/grundskole/vaerktoejer-og-inspiration/trivsel-og-tryghed-for-lgbtplus-elever

Håndtering af mistrivsel blandt LGBT+elever

LGBT+ elever mistrives i særlig grad i grundskolen. Der er derfor et behov for at arbejde håndterende og fremme elevernes trivsel, hvilket disse råd til fagpersoner skal være med til at danne grundlag for.

Følgende er råd til, hvordan du som fagprofessionel kan
være opmærksom på LGBT+-elever på jeres skole.
Forslagene kan være med til at understøtte anerkendelse
af eleverne og til at fremme trivslen hos LGBT+-elever,
som oplever mistrivsel. Det er dog ikke en udtømmende
liste eller en tjekliste.

Denne liste af råd handler specifkt om LGBT+-elever på
jeres skole og sætter fokus på deres trivsel.

https://dcum.dk/media/3644/haandteringmistrivsel.pdf

Kønsbevidshed i folkeskolen

Hæftet her er udarbejdet Tekla Canger og Danmarks lærerforening i samarbejde med 50 lærere fra hele landet. Kataloget er blevet til med støtte fra Villum-fonden. 

https://www.dlf.org/media/15814370/koensbevidsthed-idekatalog.pdf

Danmarks lærerforening afholder dialogmøder om kønsbevidshed. Se mere her: Dialogmøder om kønsbevidsthed – Danmarks Lærerforening :: Fagforening for lærere (dlf.org)

Mine favoritter

Online Kommunikation

Målgruppe

Fag

Type

Tema

Del favoritter på mail

Tag dine favoritter med dig. Send dine favoritmaterialer til din mail eller en kollega.

Med døden til følge af Lars Daneskov

Tema: Familieliv, identitet, relationer og følelser
Målgruppe: Mellemtrin og udskoling

Den døde drengs værelse ligger på første sal for enden ad gangen. Når Liva har venner på besøg, er det altid det, de vil se.

Det var der, hendes storebror Victor boede, og bag den lukkede dør ser værelset stadig ud nøjagtig, som det gjorde den dag, han døde for tre år siden. Lige indtil Liva opdager, at nogen har ligget i den redte seng, og Victor samtidig forsvinder fra sit eget klassefoto fra dengang. Victor er ikke blandt dem længere. Men måske er det lige præcis, hvad han er.

Med døden til følge er en gysende fortælling om sorg og savn og om forpligtelsen til at leve videre, også når andre dør.

Forlaget Gutkind

Introfilm

Guide til siden